نمرات درس مبانی سازمان و مدیریت (۲) ۹۷

شماره دانشجویی میان‌ترم (۷) کوییز ۸ کوییز ۷ کوییز ۶ کوییز ۵ کوییز ۴ کوییز ۳ کوییز ۲ کوییز ۱
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۲ ۳٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۴ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۵ ۴٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۱۰ ۲ ۰٫۲۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۱۱ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۲۴ ۰ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۶ ۰ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۷ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۸ ۴٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۲ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۵ ۵٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۶ ۳٫۷۵ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۷۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۱ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۶ ۴٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۹ ۲٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۳ ۲ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۴ ۳٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۶ ۶ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۸۰۰۵۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵
هر کوییز ۰.۵ نمره از ۲۰ نمره پایانی است.

نمرات درس مدیریت استراتژیک در شرکت‌های مادر (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم  (۷)
میان‌ترم  (۵)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییزها (۳٫۵)
فعالیت بیشتر
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۱  ۶٫۴ ۴٫۰ ۱٫۵ ۲ ۳ ۳٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۳ ۵٫۱ ۴٫۳  ۱٫۸  ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۳
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۷ ۷ ۵٫۰ ۱ ۱٫۵ ۲ ۳٫۵ ۲٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۰۹ ۳٫۵ ۳٫۱ ۲٫۵ ۲ ۱٫۵ ۱٫۳ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۱ ۳٫۱ ۱٫۹ ۲ ۱ ۱٫۵ ۱٫۳ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۶ ۶٫۸ ۲٫۹ ۲ ۰٫۸ ۱٫۵ ۳٫۰
۹۶۱۴۱۸۷۰۱۷ ۲٫۳ ۳٫۹ ۱ ۱ ۱٫۵ ۱٫۶ ۳٫۴
۹۶۱۴۱۸۷۰۲۱ ۴٫۵ غ ۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۰٫۸ ۴٫۲
۹۶۱۴۱۸۷۰۲۲ ۷ ۵٫۰ ۲٫۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۳٫۰ ۱٫۸
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۱ ۶٫۴ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵  ۱ ۲٫۱
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۳ ۷ ۳٫۷ ۲٫۵ ۲ ۲٫۵ ۳٫۵ ۱٫۴
۹۶۲۴۱۸۷۰۰۹ ۷ ۴٫۳  ۱ ۱ ۲ ۲٫۹  ۰٫۴

 

نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۷٫۵)
میان‌ترم  (۷)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییز و تمرین (۱)
فعالیت بیشتر
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۱  ۶٫۹ ۶٫۴  ۲ ۲ ۱٫۵ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۲ ۴٫۶ ۵٫۸ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱ ۲
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۴ ۶٫۳ ۵٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۵ ۴ ۵٫۳ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۶ ۶٫۹ ۴٫۴ ۲ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۰۹ ۲٫۹ ۶٫۴ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۰ ۴٫۹ ۶٫۷ ۲ ۲ ۲ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۱ ۷٫۵ ۷٫۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱ ۱
۹۷۱۴۱۸۸۰۱۳ ۶٫۹ ۷٫۰ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲ ۱

 

نمرات درس نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته (۱) ۹۷

شماره دانشجويي
پایان‌ترم (۹)
میان‌ترم (۶)
فهرست‌نویسی (۱٫۵)
نقشه‌ذهنی (۱٫۵)
ارائه‌کلاسی (۱٫۵)
کوییزها (۰٫۵)
فعالیت بیشتر
شرح فعالیت
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۱  ۹٫۵ ۵٫۶  ۲ ۲  ۱٫۵ ۰٫۵ ۴ ارائه و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۲ ۵٫۴ ۳٫۸ ۱٫۵ ۱ ۲ ۰٫۵ ۳٫۵ ارائه و فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۸ ۵٫۱ ۴٫۴ ۱٫۵ ۱ ۲ ۰٫۲۵ ۲٫۷۵ ارائه و فهرست‌نویسی
۹۷۱۴۲۰۴۰۰۹ ۷٫۸ ۴٫۴ ۰٫۵ ۱ ۰٫۸ ۰٫۲۵ ۲ فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۱۰ ۸٫۱ ۴٫۸ ۰٫۵  ۱ ۱٫۵ ۰٫۵  ۱ نقشه‌ذهنی
۹۷۱۴۲۰۴۰۱۲  ۹٫۷ ۴٫۸ ۰٫۵ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۲٫۵ ارائه و نقشه‌ذهنی

 

ارائه خلاصه کتاب در کلاس مبانی سازمان و مدیریت

نشر فرا، از جمله خوش‌نام‌ترین‌های بازار نشر در حوزه مدیریت است. برای تهیه کتاب‌های این نشر، علاوه بر امکان سفارش آنلاین یا خرید حضوری نسخه‌های چاپی می‌توانید از خلاصه کتاب‌هایی که در سایت این انتشارات بارگذاری شده، استفاده کنید.
علاوه بر این همان‌طور که در کلاس توضیح داده شد، برای تهیه کتاب موردنظرتان می‌توانید از نرم‌افزارهای تخصصی خرید و مطالعه کتاب الکترونیکی بر روی گوشی‌های هوشمندتان استفاده کنید. لینک برخی از این نرم‌افزارها: فیدیبو، کتابراه، طاقچه، پاتوق کتاب
نکاتی در مورد ارائه‌ها:
  1. ارائه باید با استفاده از فایل پاورپوینت یا نقشه ذهنی یا هردوی این‌ها باشد.
  2. زمان ارائه می‌بایست بین ۱۵-۲۵ دقیقه باشد.
  3. برای ارائه به محتوای کتاب مسلط باشید و صرفا مطالب را از حفظ و نامفهوم عنوان نکنید.
  4. قبل از شروع کلاس به تعداد دانش‌جویان کلاس + ۱ از فایل ارائه خود کپی تهیه کنید.

کتاب درس نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته

همان‌طور که در کلاس بیان شد، منبع اصلی این درس مجموعه دو جلدی «تئوری و طراحی سازمان» آقای دفت است. نسخه اصلی آخرین ویرایش این کتاب را از اینجا دریافت کنید.
تئوری-و-طراحی-سازمان-جلد-دوم-ریچارد-ال-دفت  تئوری-و-طراحی-سازمان-جلد-اول-ریچارد-ال-دفت
ولی به دلیل عدم آشنایی دانشجویان با مبانی این درس، به کتاب تک جلدی مبانی اکتفا شده است.
book-Coverpage
البته برای غنی ساختن محتوای درس از مطالب مجموعه دو جلدی ال.دفت و نیز کتاب آقای رابینز در خلال درس، استفاده خواهد شد. دانشجویان با تهیه این کتابها میتوانند به درک بهتری از محتوای درس دست پیدا کنند.
تئوری سازمان رابینز