نمرات درس مبانی سازمان و مدیریت (۲) ۹۷

شماره دانشجویی میان‌ترم (۷) کوییز ۸ کوییز ۷ کوییز ۶ کوییز ۵ کوییز ۴ کوییز ۳ کوییز ۲ کوییز ۱
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۲ ۳٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۴ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۰۵ ۴٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۱۰ ۲ ۰٫۲۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۱۱ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۲۴ ۰ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۶ ۰ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۷ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۳۸ ۴٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۲ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۵ ۵٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۴۶ ۳٫۷۵ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۷۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۱ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۶ ۴٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۵۹ ۲٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۳ ۲ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۴ ۳٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰
۹۷۱۳۰۰۸۰۰۶۶ ۶ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵
۹۷۱۳۰۸۰۰۵۵ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵
هر کوییز ۰.۵ نمره از ۲۰ نمره پایانی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *