نمرات درس مدیریت رفتار سازمانی (۲) ۹۷

شماره دانشجویی

میان‌ترم (۱۰)

تمرین (۲)

۹۴۱۳۰۴۵۰۱۶ ۵٫۵ ۲٫۰
۹۴۱۳۰۴۵۰۳۶ ۱۰٫۰ ۳٫۰
۹۴۱۳۰۴۵۰۴۹ ۱۲٫۰ ۴٫۰
۹۴۱۳۰۴۵۰۵۹ ۷٫۰ ۳٫۵
۹۶۱۳۰۱۹۰۱۶ ۷٫۵ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۰۳ ۳٫۰ ۱٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۰۶ غ
۹۷۱۳۰۱۹۰۱۵ ۰٫۵ ۲٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۱۸ ۵٫۰ ۳٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۰ ۶٫۵  ۲
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۶ ۴٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۲۹ ۱٫۰ ۱٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۳۱ ۲٫۰ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۳۳ ۱۱٫۰ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۱ ۷٫۵ ۳٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۲ ۵٫۵ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۳ ۸٫۰ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۸ ۷٫۰ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۴۹ ۴٫۵ ۲٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۳ ۱٫۰ ۲٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۷ ۵٫۰ ۳٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۵۸ غ
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۵ ۴٫۵ ۲٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۶ ۵٫۵ ۱٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۷ ۵٫۰ ۳٫۰
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۸ ۱۰٫۰ ۲٫۵
۹۷۱۳۰۱۹۰۶۹ ۲٫۰ ۰٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۱ ۱٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۴ ۴٫۰ ۲٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۵ ۵٫۵ ۲٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۶ ۳٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۰۹ ۷٫۰ ۳٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۰ ۴٫۵ ۲٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۱ ۶٫۵ ۲٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۲ ۲٫۰
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۳ ۴٫۵ ۱٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۴ ۲٫۰ ۱٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۶ ۰٫۰ ۱٫۵
۹۷۵۳۰۱۹۰۱۷ ۵٫۵ ۲٫۰
۹۷۵۳۲۰۰۰۰۲ ۳٫۰ ۲٫۰
۳٫۵ ۱٫۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *